Nemzetőrök és honvédek

Mezőberény, 1848-1849

 

(A kép Papp Zoltán grafikusművész alkotása)

 

Az oldal tartalomjegyzéke:

Részlet Dr. Jároli József főlevéltáros lektori véleményezéséből

Előszó

Besorozott honvédek és helyettesítőik

Nemzetőrök

 

Részlet Dr. Jároli József főlevéltáros lektori véleményezéséből

Körösi Mihálynak a mezőberényi 1848-as nemzetőrség és honvédség történetét feldolgozó kéziratáról:

A kéziratról néhány általános megjegyzés: Az 1848-49-i forradalom és szabadságharc 160. évfordulója teszi időszerűvé a kézirat összeállítását, megjelentetését. A szerző az irodalom adatait, a Hadtörténeti Levéltár és a Békés Megyei Levéltár iratainak információit dolgozta fel munkájában. Külön fejezetet szentelt a nemzetőrség és a honvédség szervezése, toborzása helyi eseményei bemutatásának. A harmadik nagy egység a mezőberényi nemzetőrök, honvédek adattára, amelyből számos, a szabadságharc helyi és országos történetére vonatkozó információ nyerhető. Az irodalom és a levéltári források azonban viszonylag kevés helyi információt tartalmaznak, ezért a szerző, ahol helyi adatot nem talált, a nalógiákhoz kellett folyamodjon. (Implom József alapos feldolgozása a korszakról a Mezőberény monográfiában hasonló problémákkal kellett szembesüljön, ami a monografikus feldolgozásban nem okozott akkora gondot.) A kézirat elé egy rövid bevezető kívánkozik, amelyben a forrásfeltárás gondjait, a felhasznált forrásokat, irodalmat ismertetné a szerző, utalva arra, hogy kutatásai során milyen történeti problémák merültek fel. Hasonlóképp a kézirat elejére kívánkozik, a nemzetőrségről szól fejezetbe építve, a statisztikai adatok után egy rövid, a község történetét összefoglaló bevezető. (Újjátelepülés, nemzetiségi összetétel, a jobbágyrendszer Mezőberényben ismertetése, kitérve a később fontossá váló legelőfoglalás ügyének előzményeire.) Ezzel lehetne ugyanis a másutt élő, de a helyi olvasót is ráhangolni a későbbi eseményekre. A kéziratban közölt statisztikák adatainál mindenképp közölni kellene a főszövegben is, honnan származnak. Ugyanis ezek az adatok még a hivatalos népszámlálások előtti időkből származnak, ezért abszolút pontosnak elfogadva őket, ingoványos talajra léphetünk. Ha viszont közöljük ki tette közzé őket, elháríthatjuk ennek ódiumát. A nemzetőrségről szóló fejezetben nagyobb hangsúlyt kellene kapjon a nemzetőrségi törvény előtti spontán szervezés időszaka, utalva a faluőrzést, a rendet fenntartó kezdetleges polgárőrség tevékenységére. (A faluban eleve volt egy bizonyos tizedes beosztás, ami később is alapul szolgált a szervezéshez.) A fentiek figyelembevételével a kézirat megjelenését tisztelettel javaslom.

Mezőberény 1848-ban is használt pecsétlenyomata.

A könyv borítója

 Kiadási adatok: Oldalak száma: 218, magasság: 21 cm, borító: kötve, nyelv: magyar, nyomda: Gyomai Kner Zrt, kiadás éve: 2009
A borítón Mezőberény 1856-ban készült térképének részlete látható, a térkép (ragasztva a könyv utolsó lapjához) teljes egészében megtekinthető.
Az önmagában is igen értékes kordokumentum a Békés Megyei Levéltár engedélyével, Dr. Erdész Ádám igazgató úrnak köszönhetően kerülhetett a borítóra.

Motto:
"Amely kor az őseitől öröklött emlékeket lekicsinyli, kegyelettel nem őrzi és gondozza, az a kor a csúf hálátlanság, vagy legalábbis a vétkes könnyelműség bélyegét önmaga süti homlokára, mert jövő nemzedékek vissza nem szerezhető kincseit pazarolja el." (Petrik Albert) 

Az összeírt nemzetőrök neveit tartalmazó könyv.

                    Előszó

Ha március tizenötödikéről hallunk itt Mezőberényben, Magyarországon, de határainkon túl is; a Kárpát-medencében, és sokaknak számára is szerte e világban, a forradalom és a szabadságharc, Petőfi, Jókai, az aradi 13-ak jutnak az eszünkbe.
A forradalom, mely megváltoztatta az akkori magyar társadalmat, a szabadságharc, mely bukásában is magasztos volt. Az a hősi helytállás, melyet Európa szerte elismertek.
Sokan még évtizedek múltán sem akarták felejteni, kiálltak 48 mellett, nem engedtek a 48-ból. Így tettek az eszméik miatt hazájukat elhagyni kényszerülők, és sokan az itthon maradottak közül is.
Az idő azonban jó orvosnak bizonyult, gyógyszerként jöttek a boldog békeévek, majd a háborúk, melyek, azonban ahogy 1848-49, és a kiegyezés sem, nem tudtak megoldani számos olyan kérdést, melyek még napjainkban is megoldásra várnak.
Így merültek feledésbe, enyésztek el közös emlékezetünkből azok a hősök, akik itt éltek Mezőberényben, akik megtapasztalták a forradalom mindennapjait: akik nemzetőrök voltak, ha kellett, akik honvédekké lettek, mert fogadni helyettest nem tudtak, akik élelmezték, szállították a beszállásolt honvédeket, akik dolgoztak férjeik, fiaik helyett, mert azok védték a hazát és Mezőberényt.
Elfeledtük azokat a mezőberényieket is, akik a harcmezőn maradtak, akik megnyomorodtak, megrokkantak a harcokban és nem tartottuk számon azok nevét sem, akik büntetésből, mert részt vettek a szabadságért vívott küzdelemben, kényszerrel lettek besorozva a császári hadseregbe, s hagyhatták el évekre szülőfalujukat, hazájukat.
Nem őriztük, nem gondoztuk kegyelettel hőseink emlékét. Még azokét sem, akiknek létünket, nevünket köszönhetjük, ha az 1848 utáni történelem el nem ragadta azt is őseinktől.
Ha március tizenötödikéről hallunk itt Mezőberényben, akkor Petőfi, Jókai, Vasvári nevén kívül ezután felidézhetjük őseink nevét, tetteit is, emlékezhetünk a mezőberényi hősökre: Jakusóvszki Pálra, Seffer Andrásra, Czinkóczki Andrásra, Lengyel Viktorra, Székely Józsefre és társaikra.

(Nagy élményt jelentett számomra a történelmi személyiségek aláírásának megpillantása egy-egy dokumentumon.)

Néhány gondolat a tanulmány keletkezéséről, a felvetődő kérdésekről

Az elmúlt évek során betekintést nyerhettem Mezőberény 1848-49-es történelmének eddig kevésbé ismert eseményeibe. Az eredmény részbeni, igen kis részbeni, mégis hiányosságot pótol. A munkát akadályozta forráshiány, anyagi és levéltári egyaránt. Lektori véleményezésében Jároli József, e kor egyik legjobb Békés megyei ismerője, így fogalmazott. „Az irodalom és a levéltári források azonban viszonylag kevés helyi információt tartalmaznak, ezért a szerző, ahol helyi adatot nem talált, analógiákhoz kellett folyamodjon. (Implom József alapos feldolgozása a korszakról a Mezőberény monográfiában hasonló problémákkal kellett szembesüljön, ami a monografikus feldolgozásban nem okozott akkora gondot.)” Az anyagi forráshiányról most nem beszélek, az emlékezetbeliekről már volt szó.
Megnehezítette a kutatást, hogy a meglevő források gyakran időbeliséget nem tükröztek, később készültek, mint amilyen eseményhez kapcsolódnak, egy-egy eseményről több „lista” is készült, eltérő névsorral. Ma már kikövetkeztethetetlen rövidítések, olvashatatlan beírások társultak a nevekhez. A személynevek írása! Érezhető, hogy német, szlovák vagy magyar anyanyelvű volt-e a szöveg feljegyzője, mert saját nyelvéhez igazította a személyneveket, így aztán egy családnévnek számtalan variációja fordul elő. Sok nehézséget okoztak a nevek, de gyakran a régies szavak, szófordulatok olvasása, értelmezése is, mégis igyekeztem minél többet idézni. Ezt kívánta a korabeli valóság megmutatása a ma emberének, a másik okom pedig, megmutatni rohanó korunk olvasójának nyelvünk korabeli szépségét, gazdagságát, képszerűségét, annak minden körülményességével együtt.
Tanulmányom célja a mezőberényi nemzetőrök és honvédek minél teljesebb névsorának feltárása. Úgy gondolom, ez teljesült is. Nagyban segítette munkámat Oláh György még a 19. század végén írt munkája, sok helyi eseménnyel és különböző névsorokkal. Megállapításai, közölt adatai alapvetően ma is megállják helyüket. Honvédnévsorát sikerült több névvel is kiegészítenem, a nevekhez általa nem közölt adatokat társítanom. Véleményét, mely szerint Mezőberényre jellemző volt a fogadott honvédek állítása, ez a tanulmány is megerősíti. Néhány önkéntesről tudunk, a többiek sorshúzás útján lettek honvéddé. Településünk újoncainak többsége Hódmezővásárhelyre vonult be, onnan kerültek a különböző honvédzászlóaljakba, huszárezredekbe.
A mezőberényiek adatait tartalmazó honvéd „Beavatási könyveket” nem sikerült megtalálnom sem a Békés Megyei Levéltárban, sem a Hadtörténelmi Intézet Levéltárában. A bennük rejlő adatok nagyon hiányoznak. Érdekes lenne egy-egy berényi katona útját a toborzástól a csatamezőkön át, a leszerelésig végig kísérni. Honvédeink „Elbocsátó levelét,” leszerelő levelét sem őrizték meg az utódok, sőt maguk a leszereltek sem, gyakran letagadták meglétét. A fegyverletétel helyén készült lajstromokba betekinteni nem tudtam, Arad, Lugos, stb. a mai határokon kívül esik, a szerb és román levéltárakba bejutni igen nehéz. A szabadságharc után létrejött honvédegyesületekben sem sikerült „számos berényit felfedeznem”, nem lettek tagok. Néhányuk adatát közlöm.Nemzetőreinkről még kevesebb ismereteink voltak, mint honvédeinkről, tudomásom szerint egy-két néven kívül névsort nem közölt róluk még senki. A megyei szervezést jóval később követő első berényi összeírás teljes névsora rendelkezésre áll. Érdekes, hogy a rend megőrzésére a település lakói a régi módszer megtartását tartották célszerűnek, más egyéb „újítást” is elvetve, lényegében a megyei vezetés jóváhagyásával. Később is, a nemzetőrség meglétekor, pl. a mezei lopások megelőzésére külön erő létrehozásán fáradozott a település vezetése. Igen sokat segített a nemzetőrség szervezéséről, délvidéki, Arad környéki harcaikról való tájékozódásban Jároli József munkája, mely az egész megye 1848-1849-es dokumentumainak válogatott gyűjteményét tartalmazza.
A „Nemzetőrök és honvédek” című fejezetben igyekeztem minden ismert honvéd és nemzetőr e korra vonatkozó adatait közzé tenni. A több mint 1400 nevet tartalmazó fejezetből érdekes, gyakran szomorú, tragikus életutak bontakoznak ki. Másik érdekessége a fejezetnek, hogy a csatolt korabeli térképen, az érdeklődő olvasó megtalálhatja az adott nemzetőr lakhelyét is. (A térképet a Békés Megyei Levéltár engedélyével, Erdész Ádámnak köszönetünket kifejezve közöljük.) A térképi szám (T.sz.) kialakítás Henger Péter munkája, sajnos nem minden névhez sikerült térképi számot társítani az adatok szűkössége miatt.
Nem volt célja e tanulmánynak a legelő elkülönözéshez kapcsolódó földfoglaló mozgalomról, forrongásról való kutatás. Mégis megkerülhetetlennek bizonyult, hisz befolyásolta mind a nemzetőrség megszervezését, mind a toborzások sikerességét.
A megmozdulás tavasztól őszig húzódó gondot jelentett nem csak a település vezetőinek, a mozgalomat nem támogatóknak, de a megyét irányítóknak is, és felszámolása nem csak az itt lakók és Mezőberény korábbi földbirtokosának érdeke volt, hanem a megyén kívüli események, a Délvidéken kialakult súlyos helyzet is megkövetelte.
Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy Oláh György az 1891-ben megjelent művének írásakor sem talált dokumentumokat a forrongásról. „A bűnügyi iratok teljesen hiányoznak” – írja. Megállapítását erősítette meg Jároli József 1995-ben megjelent munkájában. Utalások, megjegyzések, egészen más tárgyú iratokban leírt félmondatok segíthetnek, segítettek bizonyos mozzanatok tisztázásában. A mozgalmat teljességében bemutatni a hiányzó dokumentumok nélkül nem lehetséges.
A hiányos forrásokból megállapítható, hogy a legelőfoglalások nem csak a nincstelenek akciója, hanem a korábban közösen használt legelőkről kiszorult állattartással foglalkozók is szorgalmazták megélhetésüket érezvén veszélyeztetve. Az új kiosztású, a lakosságot hátrányosan érintő földterületek elhelyezkedése csak fokozta a földre vágyók ellenséges érzelmeit a volt földesúrral szemben. Táncsics Mihály felkeresése mutatja elszántságuk nagyságát, s talán reményt is kaptak tanácsaiból.
„A szabadságeszme téves felfogása vezethetett sokakat” – mondták az akkor éltek. Deák Ferenc igazságügyi miniszter, a korabeli törvények szellemében csak elutasíthatta kérelmüket.
Nyomon követhető egy nemzetiségi vonal is a mozgalomban. Analógiaként a német-gyulaiak szolgálhatnak, magyar kormány parancsára nem vonulnak hadba, s csak akkor, ha a szomszédos német települések lakói is honvédeknek állnak. Tágabb környezetünkben az erdélyi szászok sem álltak ki teljes odaadással a magyar forradalom mellett. Nemzetiségi bujtogatásról is tud a szakirodalom. E sok irányból jövő s egymást erősítő hatások vezettek a felfokozott indulatokhoz s egy megmagyarázhatatlan gyilkossághoz, Kis János agyonverettetéséhez, melyet az elítéltek és a főszolgabíró másként láttat írásbeliségében. A honvédeket adó családok elleni fellépés adhat magyarázatot arra, hogy a község magyar ajkú lakosai (vagy egy részük) Békéscsbára menekült.
A forrongás leverését, az ítéletek szigorát az Arad környékén kialakult súlyos katonai helyzet is befolyásolta. A rögtönítélő bíróság kirendelése, működtetése, már csak következménye volt az eseményeknek.
Az is tény azonban, hogy a szabadságharc leverése után (1849. november 16-án) még mindig raboskodtak a forrongásért elítéltek. 

Mindazon mezőberényi polgár előtt tisztelegve, aki részt vett az 1848–1849-es forradalomban és szabadságharcban:   Körösi Mihály

                                                                                                                                  

Besorozott honvédek és helyettesítőik

Szebeni Pál, Vernyik András, Váradi András, Vaitner Mihály, Latzki Ferenz, Berg József, K Balog Sándor, Batsó János, Horváth János, Lakatos József, Balog Sándor, Batsó András, Behán Pál, Varga József, Apáti András, Császár József, Turtsányi Mihály, Fatsar Péter, Czinkótzki János, Földesi Sándor,
Kolozsi Mihály, Savolt Sámuel, Császár András, Vagner Ádám, Kolozsi Sándor, Kis András, B Madarász János, Balog István, Oláh András, Hamza István,
Nyisnyánszki Dániel, Butsai János, Szekeres Pál, Balog János, Bereczki József, Tomka Pál, Bartyik Ádám, Boldis János, Fogl Lajos, Braun Mihály, Berg János, Stachó János, Zahorán János, Nagy Sándor, Lédig Ádám, Oláh István, Harmati János, Rátz István, Kováts András, Konyecsni András, Király András,
Balog János, Stefanovits György, Szugyiczki Márton, Plesóvszki János, Mózes János, Czinkóczki György, Plavetz János, Varga János, Kósa István, Visnyei János, Vaigert Márton, Braun Márton, Gocsik András, Károlyi András, Harmati István, Szekeres Mihály, Járosi György, Hagán János, Málint András, Plavetz János, Savolt Jósef, Spiesz Dániel, Hoffman András, Vagner Mihály, Braun Ádám, Vagner Jósef, Martincsek Márton, Komlódi Mihály, Józsa János, Székely Mihály, Simon István, Székely Jósef, Bereczki Mihály, Földesi János, Perei Mihály, Balog József G., Pricher Péter, Fehér Pál, Kreisz Márton, Veigert Márton,
Subkendi? Márton, Vagner András, Bereczki Pál, Fülöp György, Csók István, Stéfán András, Ketz András, Kriszt Mihály, Komlódi Sándor, P.Kis Mihály, Braun Márton, Sith Mihály, Szekeres András, Seres István, Zvirtzfeld Károly, Csók Mihály János, Kása Károly, Szemeti Gábor, Kutsera János, Gyúro István, Ecsedi András, Farkas János, Nagy András, Frank Tamás, Szabó Ferentz, Kun Jakab, Krampf Ferentz, Illés István, Kása Károly, Vinter Jósef, Takáts Bálint, T Nagy Márton, Grünvalder Albert, Fehér Mihály, Szakál Mihály, Poliák Zsigmond, Borgula András, Rátz György, Szántai Donát, Üveges Pál, Jakusóvszki Pál, Cselóvszki György, Vladár Pál, Salamon András, Szabó István, Ujházi György, Járosi György, Valentini Márton, Zsibrita János, Balog János, Kováts János,
Varga Sándor, Kállai Sándor, Huszárik Márton, Bugyik János, Szabó József, Krisztik Pál, Behán János, Kállai Sándor, Hajkó János, Bekk Albert, Czinkóczki András, Eperjesi Mihály, Boldis György, Cselóvszki Márton, Plavetz János, Csernai Pál, Nagy János, Czinkóczki János, Balázs György, Tyehelnyik János, Latzki Ferentz, Neuman János, Penyaskó György, Kvasz Pál, Borgula András, Konyecsni György, Szugyiczki Pál, Jován György, Hoffman Jakab.

Helyettesítők

K Pál, Braun András, Feldmüller József, Fogl József, Braum József, Vaitman Márton, Székely József, Hoffman György, Ailer Ádám, Hoffman György, Maléth Mihály, Héh Mihály, Vaigert György, Séfer József, Tichi Dániel, Braun József, Emrich Márton, Spiesz Márton, Volf Mihály, Smidt ?, Ailer Márton, Nagy Pál,
Majdán János, Visnyei János, Molnár András, Adamik Pál, Balta Mihály, Valentini Pál, Lestyán János, Hegedűs Mihály, Károlyi Pál, Borgula János, Virág Márton, Plavetz Pál, Boldis Pál, Borgula Pál, Vrbóvszki János, Gazda András, Turtsán Márton, Plavetz Mihály, K Adamik János, Práth György, Madarász János, Adamik János, Sebián János, Sziráczki János, Makra János. 

Nemzetőrök

Veigert György, if Petrics János, T Pap András, Oláh István, Kováts Mihály, Földesi Tamás, Lőrincz Márton, Subkégel Dániel, Erb Anddrás, Ailer Jósef, Ailer Lajos, Csók Mihály, Erdei István, Pets Jósef, Ketz Péter, Pricher János, Fogl Jakab, Vagner Mihály, Tichi Dániel, Bagi Mihály, if Földesi István, Jován Lőrincz,
Móritz András, Koritár Márton, if Bóldis M János, Czinkóczki Ádám, Gyebnár János, Frankó János, Bartolf Mihály, Sziráczki György, Litauszki János, Penyaskó András, Cs Trnka András, Emrich Márton, if Spiesz András, Vidó János, Komiszár János, V Sáli János, Szikora György, Stefanovits Sámuel,
K Balog Mihály, Mólnár Márton, Braun János, Varga András, if Bereczki Mihály, Kecz György, Braun Mihály, Veitman Ádám, Pangert Konrád, Balog István,
Mász Mihály, Maléth János, Tóth G János, if Litvai Pál, Bresnyik György, Málint János, if Mészáros András, if Bartolf Márton, Fillari Pál, Plavetz György, Szugyitzki Ádám, Hagán János, Rinza Tamás, Frankó András, Gyuroska János, Tomka András, Gazda András, Litvai György, Galágyik András, Bezzeg Márton, Gortka György, if Kósa Márton, Hoffmán Jakab, Székely Sándor, ifj Speisz Márton, öv Szekeres István, Oláh András, if Braun Dániel, Vandlik Jósef,
Stefán György, Subkégel Mihály, Kun Jakab, Subkégel Imre, if Séffer János, Lédig Márton, Hoffmán Miklós, Herter Ádám, Komlódi Ferencz, Tichi András,
Bereczki András, Kolozsi Sándor, if Vagner György, Szűts Vagner Ádám, if Császár András, Nun György, Vinter Jósef,  Kósa Pál, Fekete J János, Sutka János, Fábián János, Hudák Pál, M Plavetz János, T Mólnár András, Valentini János, Eczeti Gy János, Hegedűs Mihály, Kádár György, Orosz György, Bezzeg Sámuel, Zacharidesz Márton, Kostyán György, M Gyebnár János, Stefán János, Barz János, Száraz Pál, if Sebián Márton, Károlyi János, Klement Márton, Turtsán Márton, Hoffmán Márton, Czinkóczki János, Mózes Ádám, Adamik János, Králik György, Machó János, if Brezsnyik András, Savólt Sámuel, Vandlik Sámuel, Földesi József, Veres István, F Vári István, Derekas István, if Harmati ?, Oláh János, Balog Pál, Pallagi András, Szegedi István, Simon Mihály, Dombi Sándor, Mólnár Jósef, Földesi János, Komlódi Pál, Krttinger János, K Balog György, Szekely István, Rósz György, Bartyik Ádám,
Braun Péter, Petrics Sámuel, Bán István, Vinter Sámuel, Balog Pál, Batsó Jósef, K Harmati István, Rósz András, Józsa István, Speisz Mihály, Sith Márton,
Nun Mihály, Róth Mihály, Braun Márton, Stibán Miklós, Mólnár Imre, Rósz Mihály, Kecz Imre, Subkégel György, Héh János, Vagner Ádám, Földesi István,
Csók Jósef, Hajbach János, Kuncz Mihály, Seffer András, Kraisz János, Csók János, Balog János, G.Kolozsi József, Sérer Mihály, Berényi Mihály, Krumnauer István, Borgulya Ádám, Frankó András, Balázs György, Beinsrót Mihály, Petrics Sámuel, M Bobály Pál, Flagán György, Frankó Pál, Járosi György, Olej János, Mólnár Pál, Borgulya Pál, Szikora György, Borgulya György, Valentini Pál, Bezzeg György, Lestyán András, Balta Dániel, Gy: Kováts János, Hoffmán Mihály, if Zólnai János, öz Balázs Pál, Székely János, Földesi Gáspár, Vinter Jósef, Rósz Péter, Ailer Márton, Váradi András, Balog István, Fülöp János, Vagner Péter, Séffer Sámuel, Králik P János, Králik János, Galó János, Peskó Márton, I Tóth János, Gotsik János, Prorok János, Plavetz János, Mólnár András, Bonyhai Bénjámin, Turi Ferencz, Maléth Márton, Subkégel Ferencz, Veres György, Veigert Márton, Ketz Mihály, Ketz Mihály, Berczki János, Balázs Pál, Barz János, Hegedűs György, K Madarász Márton, Málint György, Gregor János, Varga M János, T Kis Anddrás, Király András, Majdán Gy János,
Ábelóvszki György, Zuiltzfeld Theofil, ijf Dombi Mihály, Szót Miklós, Tichi Miklós, Oláh Mihály, Zsíros Jósef, Drenyóvszki Pál, if Benyóvszki György, Madarász András, Sziráczki Pál, Martintsek János, Dvoreczki György, Lestyán Sámuel, if Plavetz András, Kováts György, Varga Márton, Behán János, Plavetz András,
Bezzeg János, Krajz István, Litvai János, Krátki János, Prát György, V Hoffmán Mihály, Hoffmán Jakab, Skorka András, Orosz Pál, Csernai György, Járosi Pál, Klement János, Bene Vilmos, Berg Konrád, Fábián János, Járosi János, Mrska Pál, Márta István, Veres István, Székely Mihály, Vinter György, Veres István, Komlódi István, Veres János, if Hoffmán Ádám, Hajbach András, Róth Ádám, Farkas András, Székely András, Barta Mihály, Fehér Pál, Balog István,
if Balog Mihály, Berg Fülöp, Pangert Márton, Hoffmán Ádám, Kolzsi Péter, Józsa Pál, Subkégel Jakab, Herter Jakab, Klein Ádám, Pangert Pál, Vingert Ádám,
Balog András, Huszárik János, Nigrinyi Pál, if Gregor János, Gregor Pál, Penyitska György, Bartó János, Vidó János, Fábián András, if Fillári János, B Plavetz György, Adamik Márton, Tóth G Pál, Kendrella János, Gyukits Miklós, K Petrics Sámuel, Plesovszki Mihály, if Tóth G György, Virág János, Salkovits Sámuel,
Kolimár Sámuel, Borgulya P János, M Madarász János, M Madarász Pál, Csermák Ádám, Tóth G János, Pauló András, Benkovits András, Kósa M János, Szolár János, Veres György, T Nagy Pál, Kmetykó Pál, Botyánszki György, Móritz Pál, Valentini Márton, Darula Sámuel, Vilim György, Király János,

A megye főjegyzőjének aláírása

K  Madarász Márton, Králik Márton, Sebián János, Sebián János, if Petznyik András, Ketz János, Gy Plavetz Pál, Vrbóvszki János, Hegedűs János, Kováts András, Gazda Pál, Liska György, Varga János, Csipkár János, if Bóldis János, T Simon Márton, Frankó György, i.Székely István, Beregi Sándor, Megyeri András, Földesi István, Minich Ádám, Popovits László, Piltz Mihály, Fehér György, Ailer György, Hertzberger Márton, Gazsó János, D Visnyai János, Adamik Mátyás, Hegedűs János, if Sáli János, Bezzeg István, Móritz Pál, Raffai Jósef, Majeril András, Vasas Pál, Nyemetz János, Zolnai Pál, Litavetz János, Lehóczki János, Benkovits György, Vidó Pál, Csernai Pál, M Králik János, Borgulya András, Veres András, Koritár Ádám, Kokavetz János, Kazár Pál, Valentini András, I Hudák Mihály, if Litauszki György, Prorok Márton, if M Bobály Pál, Plavetz J János, Csermák Sámule, if Kósa Márton, Virág Pál, Bóldis Mihály, Valentini János, Plavetz András, Kováts Márton, Kováts Pál, Kakas János, Tóth G György, Hudák János, Klálik András, Bezzeg Mihály, Bayer Erneszt, Koritár György, Peskó Márton, Kósa András, if Tomka Márton, Lestyán Pál, Gyuritza János, Szarvaszki János, Polatsek András, if Séffer Márton,
Sipos Jósef, Balog Sándor, if Rénner András, T Kis Mihály, Valentini Dániel, Sziráczki János, Üveges György, Králik János, if Varság János, Málint György,
if Sáli András, Kollár Mihály, Penyaskó János, Speisz András, Feldműller Mihály, Dombi István, Subkégel János, Vers Gy Mihály, Fillári Sámuel, Cselóvszki Pál,
Skorka János, Szakáts Mihály, Nagy Pál, Ondrik Pál, T Nagy Mihály, Pilisi Pál, Plavetz Pál, Plesóvszki János, Mózes Ádám, Madarász Pál, T Nagy Márton,
Járosi Mihály, Zuba Mihály, Mólnár György, Eczeti György, Károlyi Pál, if Bóldis Mihály, Bóldis Pál, Balázs György, Sz: Kováts András, Balog István,
ifj Zsíros György, ifj Balog József, Varga Sámuel, Varga István, Sinka András, ifj Perei Sándor, öv Kolozsi István, Braun D Mihály, Sultz Mihály, Gulyás Sándor, Eczeti György, Veigert Miklós, Veres András, Farkas Vilhelm, Safnauer Márton, Braun Mihály, Mercz János, Renner Péter, Berg Mihály, Stefán Mihály, Bagi István, Kováts Ferencz, Perei András, Rau Ádám, Sultz Jósef, if Vagner András, Rick Imre, Hamza Jósef, Balog Ferencz, Vagner I Ádám, Vince András, Pricher Mihály, Nagy Jósef, Székely János, if Hoffman Ádám, Kratinger Mihály, Balog P János, J Varga István, Komiszár György, Hajkó György,
Balázs András, K Madarász János, if Ugyan Ádám, Valentini András, Szugyitzki Pál, Zsenyist Dániel, Geyer Károly, Stefán György, Király János, Zacharidesz Mihály, Bódis János, Venyerszki György, Turányi János, Lestyán János, Babinszki János, Nyisnyánszki János, Petznyik János, Plavetz János, Visnyai János.
Krappan György, Zajacz András, Sáli Pál, Huszárik György, Galó Márton, Gyebnár György, Károlyi György, Bobály János, Bobály Pál, Juhász Dániel, Komiszár András, Járosi János, if Hajkó András, Aibicht Sámuel, if Durai János, Nagy Ádám, Pangert Mihály, Kolozsi Jósef, Hajbach Mihály, if Rau Mihály,

Rósz Mihály, Hoffman Ádám, if Vagner Fülöp, if Bagi András, Ugyan Ádám,  Zolnai György, Szolár Márton, Majdán Gy György, Hajkó Jósef, Kokauszki Ádám, Jakusóvszki Pál, Zólnai György, Jakusóvszki János, Varga F András, if Hoffmán Jósef, Svindt András, Csók Mihály, Berg Mihály, Adamik Mihály,
T Veres János, Gazda Mihály, Batsó József, K Varga Mihály, Komlódi Mihály, Gulyás András, Gulyás Mihály, Józsa István, Minich Péter, Lédig Gy Mihály, Vig György, K Pap Ferenc, Megyeri István, Vagner Márton, Vagner Á Mihály, K Háj Ádám, Kolozsi István, Kolozsi János, if Bagi András, Feldmüller Jósef, Tóth András, if T Kis János, Balázs A György, B Mólnár Pál,  if T Veres János, Sáli János, Adamik János, Zólnai A János, Gozmán Ferrencz?, Kósa János, Ladiszlai István, Litavetz Márton, Tóth György, Borgulya János, Farkas János, Csermák Sámuel, Károlyi Pál, Plavetz Ferencz, Tomás Márton, Kováts M György,
Gottsik János, Űveges András, Vizner János, if Mózes János, Trnka? Márton, Králik Pál, if Tomka Ádám, Penyaskó János, Olej Pál, Brandt Antal, Vrbóvszki Márton, Száraz János, if Oczot György, if Bóldis Márton, Konyár János, Güldein Vilhelm, Séffer Márton, Savolt Sámuel, Czinkóczki Pál, Gulyás Pál, Fráj Mihály, Rénner János, Stefán György, D Kis István, Földesi András, Barta András, Szabó Jósef, Fazekas György, Józsa András, Vig Sándor, Pap Mihály,
Benkovits Mihály, Komlódi József, öv.Földesi Mihály, ifj Szekeres János, Bezgédi Ferencz, Beregi István, Bihari Sándor, Vári István, Batsó János, Héh András, Kuncz Mihály, Rósz Mihály, Braun M Ádám, Forgáts István, Gulyás Imre, Braun Jósef, Braun D Márton, Mertz Márton, Emrich György, Braun György, Launer Sámuel, Kéhler Mihály, Sulcz Márton, Vagner Á Imre, Ailer Mihály, öv Herter György, Berczki Jósef, Sinka Mihály, Vingert Mihály, Klein Péter,
Vigand András, Berner György, Vagner Péter, Kraisz András, Hoffmán András, Svalm Ádám, Rick Mihály, Kraisz János, Vagner András, if Lédig György, Rick Jósef, Bagi József, Kováts György, Balog Ferencz, Vagner Márton, Herter György, Feldműller Konrád, Rau András, Schén Mihály, Hoffmán András, Smidt M György, Braun Ádám, Bartolf Ádám, Fráj Márton, Balta Dániel, Rick András, Rau Ádám, Kis Sándor, Sinka Mihály, Klein Mihály, Rau Mihály András, Kecz Márton, Háj Mihály, Fráj György, Hoffmán Jósef, Mász Mihály, Jenck András, Mertz Mihály, Koritár Mihály, Pauló György, if T Varga Pál, Madarász János, Paulinyi Sámuel, Veitner Fridrik, Minich Jósef, Veigert Fülöp, Alt Mátyás, Császár Jósef, Piltz Márton, Sith Mihály, K Madarász Pál, Balázs János, if Zólnai János, Stefanik György, Májer István, Kósa János, if Madarász Pál, Savólt Jósef, Bresnik János, Brandt János, Pauer Mihály, Csipkár János, Valentini Sámuel, Durai Dániel, Konyár János, Behán János fija, Filó János, Krappan István, Hudák György, Virág János, Bobály Ádám, Hegedűs György, Károlyi János, Fehér Márton, Hoffmán András, Majerik Sámuel, Benyóvszki János, Gyebnár Pál, if Orosz János, Stefanovits Pál, Nyemtsok Ádám, Galó Márton, Polyák János, Galó Pál, Benyóvszki János, Veigert György, Szeghő Alajos, Franka Károly, Komlódi András, Pusztay Ádám, Spiesz András, Ketz Ádám,
Fráj András, Kováts István, Megyeri Pál, Hoffmán György, K Oláh József, B Balog Sándor, Balog Á  András, Balog Sándor, Braun Márton, Majerik Dániel,
Farkas Mihály, Miló János, Balta Mihály, Komlódi Jósef, Braun András, Veiszláger Dániel, Suller Jósef, Szód Dániel, Rau Mihály, Vinter András, Klein Jósef,
Savólt Dániel, Szász Mihály, Nagy András, Kolozsi Jósef, Vagner Jánosné fia, Hoffmán András, Kraisz Konrád, Vagner Jósef, Smidt Márton, Séffer János,
Háj Márton, Klein Mihály, Spekt Mihály, Bagi István, Kolozsi J István, if Bagi Á Mihály, Balta András, Hoffmán András, Smidt Imre, if Svimk? György, Mercz Miklós, Hartvig Imre, Kolozsi J Jósef, Kolozsi András, if Bobály M Pál, Vrbóvszki Mihály, Bartolf János, N Braun Ádám, Veres Pál, Petrics János, Turányi György, if Károlyi Mihály, Hudák János, Turtsán Pál, Krajtsovits János, Madarász András, Magyar Pál, Konyár Pál, Mladonyitzki János, Klenóvszki János,

Vrbóvszki György, Virág Márton, Stefanovits András, Huszárik János, Klenovszki György, Hrinyár György, Poják Pál, Gyuricza János, Nagy Mihály, Sz: Kováts György, if Bóldis Pál fija, Endreffi János, Szekeres András, Kéhler Márton, Herter Mihály, Ailer Márton, Séffer Mihály, Kis András, Sulcz Ádám, if Smidt Ádám, Hoffman Mihály, Gotsik Mihály, Hoffmán Imre, Barz János, Sáli Pál, if Sziráczki János, Hoffmán János, Rénner András, Lédig Ádám, Balog I. Mihály,
if Hoffman Á András, Varga Mihály, Szokola Pál, Litavetz Pál fia, if Plavetz Márton, Tóth János, Irnka? András fia, Konyár János fia, M Králik János, Turanyi? Sámuel, if Czinkóczki Pál, I Gyebnár János, Hrencsárik János, Balázs J Pál, Adamik János, T Bobály János, Sz: Kováts János, Rátz János, Jakusóvszki János, Koczka János, Emrich György fia, Sith györgy, Kis János, Stefán Márton, Batsó Mihály, Varga Mihály, Sinka Mihály, D Nagy Imre, Varga Janos, Kolozsi János, Paraszka János, Fehér Demeter, Vári Lajos, if Fehér Mihály, Kappelhoffer Ádám, Perei András, Földesi Mihály, Sz Kováts János, Braun D Jósef, Hati Sándor, Bereczki János, Gál Mihály, Szentandrási Pál, Fráj Mihály, Balog Tamás, Bereczki M István, Rick Ádám, Henneberger András, if Hoffmán János, Pangert Mátyás, Feldműller Mihály, if Bacsó János, Feldmüller András, Svalm Ádám, Lédig Péter, Perei Dániel, Varga Ferencz, Rick Márton, Fráj Márton, Mausz Lajos, Sultz Imre, Klein Márton, Facsar István, Bartyik András, Vinter András, Zsiros György, Braun Dánielné fia, Károlyi Márton, Litavecz András, Sultz Jakab, Zahorszki János, Babinszki Pál, Móritz Pál, Jakubovits Pál, Ifj Vinter Ádám, Nun György, Herter János, Stibán Mihály, Józáf János, Fráj György, Juhász János fija, Járosi Pál, Majerik Pál, Kolozsi András, Fráj János, Cser János, Oláh András, Budai István, Berg János, Laszki János, Balta Sámuel, Zuba Pál fija, F Balog András, Pap Ferencz, Földesi Jósef, Komlódi Pál, Gulyás A Sándor, Megyeri Mihály, Gulyás Mihály, ifj Szekeres Mihály, Zs Balla István, Kéhler Péter, Smidt Mihály, Feldműller Jósef, Vagner Lajos, Mrska Pál, Nigrinyi János, Lenhártn György fia, Bóldis M György, Szarvaszki Pál, Bogár Dániel, Herczberger Jósef, Csók István, Smidt Jakab, Varga János, Székely Jósef,  Perei István, Józsa Pál, Székely András, Foptgl Leopold, if Braun Márton, Stéfán Ádám, Jenk Mihály, Üveges Pál, Visnyei János, Gazda Márton.

A korabeli Statisztikai Hivatal elnöke

(Közgazdasági statisztikai és földrajzi író, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője.)

 

 Görgey Artúr a szabadságharc bukása után ebben a villában lakott.