Mezőberényi 101-esek

Adatok: A 101-es zászló alatt a v. Békéscsabai cs. és. k. 101. gy. e. Emlékalbuma Makkay Machalek Pál  1934.

kitüntetések: +: Károly csapatkereszt, OS: Sebesülési érem, OH: Háborús emlékérem, OB: Bronz vitézségi érem, O2: II.oszt. ezüst vitézségi érem, j:igénylésre jogosult,

 1. Bánhidi (Bracsok) András: t. gyalogos – községi irodatiszt. 1914 júliusában önként jelentkezett háborús katonai szolgálatra, Békéscsabára vonult be a 101. gy. e-hez. A XIII. menettel az orosz frontra vezényelték, ahol 1914 decemberében Liskónál hadifogságba esett. 1918 februárjában, mint 50%-os csererokkant jött haza. Kitüntetései:+,OH. (236.)
 2. Balogh Endre: t. gyalogos – földművelő. 1915-ben Békéscsabára vonult be háborús katonai szolgálatra. Neuhausban nyert kiképzés után az olasz és orosz harctereken küzdött 1917 szeptemberéig. 75%-os rokkant. Kitüntetései: +,OS, OH. (245.)
 3. Berg Ádám: t. örv. – kereskedő. 1915 májusában Békéscsabára vonult be háborús katonai szolgálatra. Székelyudvarhelyen a 82. gyalog ezrednél nyert kiképzése után az orosz harctérre vonult. 6 hónapi frontszolgálat után visszakerült Székelyudvarhelyre és onnan Aradra, majd Kirlibabára, majd a 101.gy. ezreddel vonult a harctérre és az olasz fronton küzdött. 1918 júniusában a Piave-nél történt megsebesüléséig. Néhány hónapig Troppauban, majd Békéscsabán ápolták katonai kórházban. Jelenleg 25%-os rokkant. Kitüntetései: OB,+, OS, OH (246.)
 4. Braun Ádám: gyal. – gazdálkodó. A v. cs. és kir. 101. gyalog ezredhez 1917. január 29-én vonult be, majd rövid kiképzés után az olasz fronton nyert beosztást. Több ütközetben vett részt. 1917. május 3-ától a Görz – Motta – Piave-i szakaszon küzdött minden megszakítás nélkül az összeomlásig. Kitüntetései: O2, OB, +, OHj. Öccse, Braun Márton ugyancsak a 101. gy.e. kötelékében harcolt a világháborúban, s 1918-ban egy szerencsétlenség következtében elhunyt. (250.)
 5. Braun Á Márton: t. gyalogos – gazdálkodó. A világháború kitörésekor Békéscsabára vonult be, majd 1915 januárjában az orosz harctérre került, ahol két hónapi küzdelem után megsebesült. 1915 őszén újra a harctérre vezényelték és 1916 augusztusában orosz fogságba esett, ahonnan 1918. május 5-én szökött haza. Neuhausban jelentkezett, az összeomlás Neubistritzben érte. Kitüntetései: +j, OHj. (251.)
 6. Buncsák Gusztáv: számv. őrm. – ig. tanító. 1912-ben mint póttartalékos teljesített szolgálatot Békéscsabán a 101. gy. e. kötelékében. 1913-ban részt vett fegyvergyakorlaton. A háború kitörésekor Békéscsabán nyert beosztást mint számvevő. 1917. május 31-én Neuhausba helyezték át ugyanilyen minőségben, később pedig Albániába vezényelték szolgálattételre. A forradalom kitörése szabadságon találta. Kitüntetései: OHj. (253.)
 7. Csók József: t. őrv. – földmívelő. 1913. október 9-én vonult be a 101. gy.e-hez tényleges katonai szolgálatra, 1918. november 1-ig, az összeomlásig teljesített háborús katonai szolgálatot. A szerb fronton 1914 júliusától december 4-én történt megsebesüléséig harcolt. 1915. szeptember 15-ig a Fiume-i kórházban ápolták, majd 1918. július 31-ig a pótzászlóaljnál teljesített szolgálatot és végül, mint katonai rendőr szolgált Aradon. 25%-os hadirokkant. Kitüntetései: +, OSj, OHj. (258.)
 8. Földesi András t. tzds. – gazdálkodó. 1914-ben kezdte meg háborús katonai szolgálatát Békéscsabán, a 101. gy.e-nél nyert kiképzés után a szerb harctéren, később az olasz fronton küzdött. A Doberdón megsebesült, a Petrinja-i kórházban történt ápolása után, Budweisből a XV. menettel az orosz hadszíntérre vonult. Itt és 1916 márciusától az olasz harctéren küzdött, majd az orosz fronton decemberben fejezte be harctéri szolgálatát. Betegen kórházba került. Neuhausban érte az összeomlás. kitüntetései: O2., OB, +, OSj, OHj. (276.)
 9. rézbányai Gozmány József: hadapr. j. őrm. – községi főjegyző. Mint hadi önkéntes 1915. január 11-én vonult be ezredünkhöz. A nagyváradi tiszti iskola elvégzése után a pótzászlóaljjal előbb Budweisbe, majd később Neuhausba került, majd onnan a szerb harctérre nyert beosztást. 1916.január 4-én hastífuszban megbetegedvén kórházba került. Felgyógyulása után felülvizsgáltatván könnyű szolgálatra minősítve kiképző szolgálatot teljesít. 1917-ben községe kérésére a katonai szolgálat alól felmentést nyert. (292.)
 10. Herzberger Tibor: t. fhdgy. – vaskereskedő. 1914. októberében vonulvánbe, mint e.é. önkéntes a t. tisztiiskola elvégzése után a Doberdón küzdő II. zászlóalj. kötelékében nyert beosztást. Innen a szerb harctéren megindított támadó hadműveletekben vett részt Durazzo-ig, majd Albánián keresztül a Déltirol-i támadásokból veszi ki részét 1916 nyarán. A Brussilow-féle támadások következtében zászlóaljával Wolhyniába jut, majd innen mint létszámfölötti, a pótzlj-hoz kerülvén, később a 76. gy.e.-ben nyer beosztást. Innen újra a II/101-hez visszakerülve, az oláh fronton részt vesz az Ojtiz-i szorosért vívott ütközetekben, hol megbetegedvén, kórházi kezelés alá került. Harctéri szolgálata 27 hónap. Kitüntetései: O2., +, OH. (298.)
 11. Hanzély Ferenc Dr.: e. é. ö. tzd. – orvos. Katonai szolgálatra mint e. é. ö. 1918. március 8-án vonult be ezredünkhöz. A t. t. iskolát Neuhausban végezte el, majd aztán szabadságot nyert. Szabadságának ideje alatt Mezőberényben érte az összeomlás. (303.)
 12. Kis János: t. gyal. – asztalos. 1914. október 16-án vonult be a 101. gy. e.-hez Békéscsabára. Kiképzése után a VI. menettel az orosz harctérre vezényelték. 1 hónap múlva lábfagyással és légnyomással kórházi ápolásra szorult. Felgyógyulása után az orosz és az olasz fronton küzdött. 1918 júniusában került haza. Csendőrszolgálatra osztották be. Csehországban érte a forradalom. Kitüntetései: +j, OHj. (315.)
 13. Köhler Mihály: t. gyal. – gazdálkodó. 1915-ben Budweisben és Neuhausban nyert háborús kiképzést. 1916 januárjában az orosz harctérre vonult, ahol minden ütközetben részt vett, míg az olasz frontra vezényelték. Később a 61. gy.e. kötelékében harcolt és olasz hadifogságba esett, ahonnan 1919 októberében jött haza. Kitüntetései: OB, +, OHj. (327.)
 14. Konyecsni Pál: t. gyal. – földmíves. 1916. augusztus 18-án Neuhausba vonult be háborús katonai kiképzésre. Bal kezének rokkantsága miatt könnyű szolgálatra osztották be. Nagyváradon, Temesváron majd a Bukovina-i harctéren munkásosztag kötelékében teljesített szolgálatot.1918. január 10-én a 102. gy.e-hez osztották be tolmács-szolgálatra. Április 17-től október 26-ig Bessarábiában teljesít szolgálatot. Ekkor került haza. Kitüntetései: OHj. (332.)
 15. Orosz János: t. gyal. – csizmadia. 1904-ben teljesített katonai szolgálatot és utána gyakorlaton vett részt. A világháború kitörésekor Békéscsabára vonult be a 101. gy. e-hez, ahonnan a IX. menettel az orosz harctérre került. 1914. december 26-án fogságba esett, ahonnan 1920 szeptemberében tért haza. Kitüntetései: +j, OHj. (362.)
 16. Nun József: t. őrv. – borbély. 1907-1909-ig teljesített tényleges katonai szolgálatot. 1915. január 15-én vonult be háborús katonai szolgálatra és Békéscsabán majd Budweisben teljesített szolgálat után augusztus hónapban a XIV. menettel az orosz harctérre vezényelték, ahol két hónap múlva fogságba esett. Kitüntetései: O2, OB, +j, OHj. (364.)
 17. Nigrinyi János: t. gyal – csizmadia (mester). 1915. január 15-én vonult be a 101. gy. e-hez Békéscsabára háborús katonai szolgálatra, majd Budweisben nyert kiképzés után a 40. gy.e. kötelékében küzdött Galíciában1915. december 15-én történt megbetegedéséig. 1916 januárjában a XIII. menettel a Tiroli-i frontszakaszhoz vezényelték, majd az orosz fronton vett részt ezredének összes ütközetében. Harctéri szolgálata 36 hónap. Kitüntetései: OB, +, OHj. (365.)
 18. Oláh Ernő Dr.: e. ü. hdgy. – orvos. 1914 novemberében vonult be a cs. és kir. 101. gy.e-hez mint e. é. ö. Békéscsabán nyerte katonai kiképzését. A t. tisztiiskola előtt a 43. gy.e-hez helyezték át, ahol mint orvosnövendék az olasz hadszíntéren orvoshelyettesi szolgálatot teljesített megszakítás nélkül 1918-ig, mikor is Kolozsváron tanulmányi szabadságon érte az összeomlás. Kitüntetései: O2, +, OHj. (366.)
 19. Papp András: t. zsl. – gaz. gab. keresk. Mint e.é.ö. 1916. május hó 29-én vonult be ezredünkhöz. A Nauhaus-i t.t. elvégzése után a XXV. menetszázaddal vonult ki a II/101. zlj-hoz és rész vett a Gyimes- és Ojtoz-szorosi küzdelmekben. 1917-ben mint létszámfeletti a pótzalj-hoz küldik, ahol a géppuskás tanfolyamot végzi el. Az olasz hadszíntérre vonulva végigküzdi a Piave-i offenzívát, majd a Hétközség fennsíkján harcolt, mint géppuskás parancsnok egészen az összeomlásig. Kitüntetései: +, OHj. (370.)
 20. Plavecz János: t. gyal. – hentes és mészáros (mester). 1916 áprilisában Békéscsabára vonult be háborús katonai szolgálatra, majd a Neuhausban nyert kiképzés után a 31-es honvédekhez helyezték át. 1916. szeptember 16-tól 1917. október 24-ig teljesített háborús katonai szolgálatot, amikor jobbkartöréssel, jobbláb-lövéssel megsebesült. Felgyógyulása után továbbszolgált és a Nemzeti hadseregben szerelt le 1921 októberében. Kitüntetései: O2, OB, +, OSj, OHj. (374.)
 21. Porgesz Lajos: e.é.ö. tzds. – tisztviselő. Mint e.é.ö. 1918.március hó 4-én vonult be ezredünkhöz. A tartalékos tiszti iskolát Neuhausban végezte el. A harctérre való elindulás előtt szabadságot nyert, mely idő alatt Mezőberényben érte az összeomlás. (376.)
 22. Papp József: t. hdgy. – gazdálkodó. 1915. május 15-én vonult be, mint e.é.ö. a 101. gy. e-hez. A t. tiszti iskola elvégzése után 1916. január 16-án az északi harctéren küzdő ezrednél nyert beosztást, majd ezzel az olasz hadszíntérre vonult. Végigküzdi a Déltirol-i offenzívát július 16-ig, mikor is könnyebben megsebesülve és vérhasban megbetegedve kórházba kerül. Felgyógyulása után 1917 nyarán újra az olasz hadszíntéren nyer beosztást, s ott küzd 1918 Piave-i csatáig, melynek lezajlása után megbetegedve kórházi ápolás alá kerül. Az összeomlás a pótzászlóaljnál éri. Kitüntetései: O2, +j, OSj, OHj. (377.)
 23. Roosz András: t. őrv. – borbély (mester). A világháború kitörésekor Békéscsabára vonult be, majd kiképzése után Uzsokon át az orosz harctérre került.  Később betegsége miatt kórházi ápolásra szorult. Felépülése után Békéscsabán, Budweisben és Neuhausban teljesített szolgálatot. A XX. menettel az olasz hadszíntérre, később újra az orosz hadszíntérre vezényelték, ahol az 56-osokhoz beosztva küzdött, majd ismét az olasz fronton harcolt 1918 júliusáig. Betegen, magas lázzal Vittoriába, majd Győrbe és Békéscsabára került kórházi ápolás alá. Itt érte a forradalom kitörése. Kitüntetései: OB, +, OHj. (379.)
 24. Szemenkár Mátyás: t. gyal. – könyvkereskedő. 1915-ben kezdte meg háborús katonai szolgálatát Békéscsabán, később Léván szolgált, ahonnan az orosz frontra vonult. 1915. augusztusában fogságba esett, ahonnan 1918. októberében jött haza. A forradalom kitörése itthon érte. Kitüntetései: +j, OHj. (407.)
 25. Thury Sándor: e.é.ö. őrv. – gyógyszerész. 1915 májusában, mint e.é.ö. vonult be. A Pilsen-i t.t. iskola elvégzése után 1916 márciusában került tábori ezredhez s ennek kötelékében végigküzdötte a Déltirol-i támadó hadműveleteket, majd pedig ezredével az Erdős Kárpátokba vonulva részt vett a Tatár-szoros körüli harcokban. 1916. augusztus 9-én Jablonica ellen intézett támadásunk alkalmával hadifogságba esett, honnan csak 1920. július 12-én tért vissza. Kitüntetései: O2, +, OHj. (422.)
 26. Urbancsek Mihály: hadapr. őrm. – ny. tanító. Mint tanító póttartalékos 1909-ben tett eleget katonai szolgálatának a v. cs. és kir. 101. gy.e-ben. A háború kitörésekor azonnal bevonult és ezredünk kötelékében az orosz hadszíntéren nyert beosztást. Végigküzdötte az első véres csatákat, részt vett az első visszavonulásban, majd az 1914. második előnyomulás minden ütközetéből, úgyszintén a Kárpátok hadjáratából kivette részét. Az 1915. évi májusi előnyomulásból 1915. szeptember 4-ig, tehát több mint egy éven át megszakítás nélkül küzdött sorainkban, mikoris nevezett napon orosz fogságba került. Innen szökés útján 1920. június 6-án szabadult. Harctéri szolgálata 12 hónap. Kitüntetései: +, OHj. (427.)
 27. Virág György: t. őrv. – gazdálkodó. 1915-ben vonult be a 101.gy. e-hez Békéscsabára, majd kiképzés után Budweisbe, onnan a XIII-ik menettel az orosz harctérre vezényelték. félév múltán sebesülten kórházba került, majd felgyógyulása után 1916-ban a XIX-ik menettel újra az orosz hadszíntérre vonult. Itt és az olasz fronton küzdött 1916 augusztusáig, amikor légnyomással újra kórházba szállították. Felépülése után Neuhausból 1917 áprilisában XXXI-ik menettel a hármas határi frontszakaszhoz nyert beosztást, ahonnan betegen került haza. Kitüntetései: OB,+, OSj, OHj. (436.)
 28. Virág Pál: t. gyal. – gazdálkodó. 1914. október havában vonult be a 101. gy. e-hez Békéscsabára. Kiképzése után a Galícia-i frontszakaszra vezényelték, ahol több ütközetben vett részt. 1915 októberében orosz fogságba esett, ahonnan 1918 novemberében került haza. Kitüntetései: +j, OHj. (438.)
 29. Wagner Márton: t. fhdgy. – gazdálkodó. A tartalékos t. iskola sikeres elvégzése után 1915-ben az olasz hadszíntérre került, de tífuszban megbetegedve kórházi ápolásra szorult. Felgyógyulása után újra bevonult Wolhyniában küzdő zászlóaljához és azzal együtt végigküzdötte az 1916 évi harcokat. Mint létszámfölötti került a pótzászlóaljhoz, később újra a II. zászlóaljnál az Ojtoz-i szorosban vett részt az ott lezajlott harcokban. A repülő csapathoz áthelyeztetvén Bécsújhelyen nyert kiképzést, majd mint repülő részt vett az orosz hadszíntér hadműveleteiben. Később a III. sz. bombavető századnál nyert beosztást, majd pedig a VI. hadsereg repülő-előadójának lett segédtisztje. Tanulmányi szabadsága alatt éri az összeomlás. Kitüntetései. +j, OH. (441.) 
 30. Winter Mihály: t. hdgy. – malomtulajdonos. A cs. kir. 10. gy. e-hez mint e.é.ö. vonult be 1915 májusában. A t. tiszti iskola elvégzése után 1916 márciusában az olasz fronton küzdő II. zászlóaljnál nyert beosztást. Végigküzdve a Déltirol-i támadó hadműveleteket, Wolhyniába került zászlóaljával, hol 1916. december 13-án megsebesült. Felgyógyulása után 1917 májusában ismét az orosz frontra került, de június 18-án ismét megsebesült. Felgyógyulása után a 133. gy. e. kötelékében küzd az olasz harctéren, hol 1918.október 31-én olasz fogságba került. Innen 1919 augusztusában tért vissza, de 1920. márciusában az oláhok Mezőberény kiürítése előtt elhurcolták, de rövidesen szabadlábra helyezték. Kitüntetései: +, OS, OHj. (441.)